Get Adobe Flash player

O NAS

 

HISTORIA

1993 ROK

Zakup przez władze Gminy Brzozów budynku przy ulicy Kazimierzowskiej 2, będącego  własnością Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a przejętego przez długi przez jeden

z banków.

 

1994 – 1995 ROK   

W 1994 roku weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która wprowadziła nową formę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowe Domy Samopomocy. Władze Gminy Brzozów wykorzystały ten moment rozpoczynając tworzenie pierwszego w byłym województwie  krośnieńskim Ośrodka tego typu.

W 1994r. rozpoczął się wielki remont budynku, połączony z modernizacją i adaptacją obiektu.

 

1996 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie został oddany do użytku 26 listopada 1996r.

 

1997 ROK

Oficjalna uroczystość oddania Domu odbyła się 16 stycznia 1997r.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli między innymi:

- Jan Domaradzki – dyrektor zespołu ogólnego do spraw Funduszu Kościelnego

  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

- Ks. prałat Bronisław Żołnierczyk – przedstawiciel Kurii Biskupiej w Przemyślu

- Lidia Bezeg- Wesołowska – dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej

  w Krośnie;

- Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa

 

2006 ROK

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy  został rozbudowany

 i całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Między starą, a nową częścią została zainstalowana winda śrubowa, zatrzymująca się na każdym pół piętrze, co umożliwia sprawne przemieszczanie się osób niesprawnych ruchowo po budynku.

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie zwany dalej Domem działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz.1362

z późn. zm.);

2/ ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994. Nr 111, poz.535 z późn. zm.);

3/uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie Nr XVII/135/96 z dnia 27 czerwca 1996r.           w sprawie przyjęcia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej;

4/ ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.);

5/ ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240     z późn. zm. );

6/ rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy   ( Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1586 );

7/  statutu ŚDS wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzozowie Nr VII/53/2011   z dnia 28 kwietnia 2011r.

 

O NAS

    Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie  jest  wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Brzozów, która realizuje zadania zlecone gminie przez administracje rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w ramach pomocy społecznej oraz zadania własne Gminy w zakresie ochrony zdrowia.

Siedzibą  Domu  jest budynek położony przy ulicy Kazimierzowskiej 2 w Brzozowie.

   Dom jest placówką o charakterze ponadlokalnym, swoim zasięgiem obejmuje gminę Brzozów oraz gminy ościenne po zawarciu stosownego porozumienia o powierzeniu realizacji zadania publicznego.

Pierwszeństwo w świadczeniu usług mają osoby zamieszkałe na terenie gminy Brzozów,

a w dalszej kolejności mieszkańcy innych gmin.

 

Przedmiot i zakres działania

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie  jest placówką pobytu dziennego  dla osób obojga płci,  typu A, B i C tj. osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych., które            w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy

w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej.

Obecnie z zajęć korzysta 39 osób.

 

2.W Środowiskowym Domu Samopomocy  przebywają osoby od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 – 15.00

 

    Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują  wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

 

 

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie należy:

1/ Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny ich udział                        w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

2) Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;

3) Prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników ŚDS poprawy jakości życia i samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymywania postępującej regresji;

4) Promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie realizacji ich zainteresowań

i pasji twórczych;

5/ Wspieranie uczestników ŚDS i ich rodziny oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego;

6/ Zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych.

 

W zakresie realizacji powyższych zadań Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie świadczy usługi w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych, które obejmują               w szczególności :

- treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, kulinarny,  umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym : kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,                      w instytucjach kultury;

- treningi umiejętnego spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych;

- zapewnienie odpowiedniej opieki i poradnictwa psychologicznego;

- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto dom zapewnia:

1/ możliwość skorzystania z jednego ciepłego posiłku w czasie pobytu ( obiadu w jadłodajni MOPS znajdującej się w budynku ŚDS lub posiłku wykonanego w ramach treningu kulinarnego,

2/ możliwość skorzystania z dowozu  na zajęcia samochodem służbowym,

3/  odpowiedni poziom świadczonych usług.

 

W celu realizacji powyższych zadań Dom współpracuje z :

- rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników;

- ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie;

- placówkami służby zdrowia;

- odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej;

-  organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi;

- placówkami oświatowymi i innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych.

 

 

   Budynek ŚDS znajduje się w centralnym punkcie miasta, jest on wielopoziomowy

i całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się  następujące pomieszczenia wielofunkcyjne umożliwiające prowadzenie działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi

w formie treningów:

I. Piętro

- Sala treningów / pr. komputerowa  /

- Sala terapii ruchowej

-Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia

 

II. Piętro

- Sala treningów / pracownia rękodzielnicza i ceramiczna /

- Sala treningów /pracownia plastyczna /

- Sala treningów / stolarnia /

III. Piętro

- Pracownia kulinarna połączona z salą spotkań

- Sala terapii indywidualnej

- Biblioteka – Klub aktywnego czytelnia

W ŚDS istnieje jadalnia (mieszcząca się w podpiwniczeniu budynku ) mogąca pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji.

Pracownie, którymi dysponujemy są doskonale wyposażone. Posiadamy zakupiony ze środków PFRON sprzęt rehabilitacyjny, piec do wypalania gliny, koło garncarskie, komputery, sprzęt nagłaśniający i szereg innych urządzeń z których na co dzień korzystają uczestnicy naszego domu.

Nasz dom doskonale łączy swą podstawową funkcję – wspierania osób niepełnosprawnych

 z jadłodajnią MOPS, w której wydawane są posiłki dla osób samotnych i potrzebujących

z naszej Gminy.

  W budynku istnieje również Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym mieszkańcy Brzozowa i okolic mogą skorzystać z fachowej pomocy terapeuty z Poradni Uzależnień

i prawnika , porady są oczywiście bezpłatne.

 

Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 15.00 – 17.00